Winkelwagen (0)
Nederlands nl
  • Deutsch de
  • Nederlands nl


Herroepingsrecht

Een consument is een natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die overwegend noch commercieel noch onafhankelijk zijn.

Herroepingsrecht

U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van reden te annuleren. De herroepingstermijn bedraagt ​​veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft genomen. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u een duidelijke verklaring sturen (bijvoorbeeld een brief per post, fax of E-mail) van uw beslissing om u uit dit contract terug te trekken. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht. Om aan de annuleringsdeadline te voldoen, volstaat het dat u uw kennisgeving dat u uw recht op annulering uitoefent, verzendt voordat de annuleringsperiode is verstreken.


Gevolgen van de intrekking

Als u zich terugtrekt uit dit contract, hebben we u alle betalingen gegeven die we van u hebben ontvangen, inclusief bezorgkosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het kiezen van een ander type levering dan de goedkoopste standaardlevering die we aanbieden hebben), onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop we op de hoogte zijn gebracht van uw annulering van dit contract, worden terugbetaald. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u heeft gebruikt voor de oorspronkelijke transactie, tenzij uitdrukkelijk iets anders met u is overeengekomen; Voor deze terugbetaling worden in geen geval kosten in rekening gebracht. Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U moet de goederen onmiddellijk aan ons retourneren of overhandigen en in elk geval niet later dan veertien dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte bracht van de annulering van dit contract. De deadline is gehaald als u de goederen verzendt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken. U draagt ​​de directe kosten van het terugzenden van de goederen. U hoeft alleen te betalen voor waardevermindering van de goederen als dit waardevermindering het gevolg is van een behandeling van de goederen die niet nodig is om de aard, eigenschappen en functionaliteit van de goederen te controleren.

 

Uitsluiting of voortijdig vervallen van het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten

- voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele selectie of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument;
- voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de vervaldatum snel zou worden overschreden;
- voor de levering van alcoholhoudende dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar die niet eerder dan 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst kan worden geleverd en waarvan de actuele waarde afhankelijk is van schommelingen op de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft
- voor de bezorging van kranten, tijdschriften of magazines met uitzondering van abonnementscontracten.

Bij overeenkomsten vervalt het herroepingsrecht voortijdig

- voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden als hun verzegeling na levering is verwijderd;
- voor de levering van goederen die na levering door hun aard onlosmakelijk met andere goederen zijn vermengd;
- voor de levering van audio- of video-opnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking, indien de verzegeling na levering is verwijderd.